7308.-Ό 'Αγαμέμνων, Τραγωδία Βίκτορος Άλφιέρου, μεταφρασθεΐσα υπό Ίωάννοο ΠετρκςΌπούλοο. Έν Κέρκυρα. Έκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1857 Εις 8ον, σ. 96. Π. Λάμπρος, έν Πανδώρα, 9,390. *
Βίκτορος Άλφιέρου

Ό Αγαμέμνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Αγαμέμνων