7307. - Νομοσχέδιον. Α' Συνοδός τοΰ 'Ενδεκάτου Κοινοβουλίου Μφ. 0.76 χ 0.54, άνευ τόπου και έτους, άλλα έν Κέρκυρα τψ 1857. Περί δημ. εκπαιδεύ- σεως. Πρβλ. αριθ. 7372 IEEE—.

Νομοσχέδιον. Α' Συνοδός του Ενδεκάτου Κοινοβουλίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομοσχέδιον. Α' Συνοδός του Ενδεκάτου Κοινοβουλίου