7306.-Νόμος ΣΟΖ'. Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως τών εγγείων φόρων και τοΰ δικαιώματος της επικαρπίας, [έν τέλει:] την 9 Σεπτεμβρίου 1857. Εις 8ον, σ. 39. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1998. *-

Νόμος ΣΟΖ'. Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εγγείων φόρων και του δικαιώματος της επικαρπίας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος ΣΟΖ'. Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εγγείων φόρων και του δικαιώματος της επικαρπίας,