7303. - Νομολογία τών ποινικών αποφάσεων τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1857. Κέρκυρα, έν τω τυπογραφείω της Κυβερνήσεως. ΕΙς 8<>ν, „. 96 + 2 + β'. ΔΒΚ—, ΑΕΚ-. *

Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των ποινικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης