7302. - Νικολάου Καραμζίνου. 'Ιστορία τής Αυτοκρατορίας τής Ρωσ- σίας Έξελληνισθεΐσα έκ τοΰ Γαλλικοϋ, παραβληθέντος προς το Ρωσσικόν πρωτότυ- πον, ύπό Κωνσταντίνου Κροκίδα. Τόμος τρίτος. Άθήνησι, Τΰποις Χ. Νικολαιδου Φιλαδελφέως. Παρά τη Πΰλη τής αγοράς, αριθ. 420. 1857. Εις 8°*, σ. 303 + 1 ά. ά. Τφ αΰτφ έτει: Τόμος Τέταρτος σ. 319 + 1 ά. ά. Τόμος Πέμπτος σ. 394 + 1 α. ά. Τόμος έκτος σ. 254 + 1 ά. ά. Τόμος "Εβδομος σ 236 + 1 ά. ά. Πρβλ. ανωτέρω αριθ. 6994.
Νικολάου Καραμζίνου

Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας