7299. - Νεκρολογική βιογραφία Πέτρου Κατσαΐτου Άμβροσιάτου Κεφαλ- λήνος. Ύπό Σ. Λευκαδίου. — «Στέφει τιμώντας αυτήν αρετή" οΰ δέρκουσι αΐγλην οι σχέτλιοι.» — Έν Κεφαλληνία Έκ τοΰ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. 1857. Εις 8»ν, ο. 8. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 669, ΙΜΚ-. -*
Σ. Λευκαδίου

Νεκρολογική βιογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νεκρολογική βιογραφία