7298. - Ναυτικός Συνέκδημος ήτοι Συλλογή τών νόμων, τών βασιλικών διαταγμάτων και τών υπουργικών διαταγών, τών περί τοϋ βασιλικοϋ και τοϋ εμπορι- κοϋ ναυτικοΰ, Εκδιδομένη Συναινέσει τοϋ επί τών ναυτικών Ύπουργοΰ, προς δ'φελος τοϋ ταμείου τών χηρών και τών ορφανών τοΰ βασιλικοϋ ναυτικοΰ. Άθήνησι, Τΰποις Χ. Νικολαιδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς 'Αριθ. 420.) 1857. Εις 8»ν, β. '289. ΕΒΕ. 2ΤΡΛΤ. 2o8S , ΓΕΝ-. *

Ναυτικός Συνέκδημος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ναυτικός Συνέκδημος