7295. - Μνημόσυνα. "Ασματα 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου Λευκαδίου. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφείον Ερμής Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου. 1857. ΕΙς 8ον, σ. 185 + φ. 1 ά. ά. Περιέχεται κα'ι άνέκδοτον έ'γγραφον τοΰ Ίω. Καποδίστρια περί αρματολών, (σ. 174-185, ίταλιστί κα'ι ελληνιστί). ΕΒΕ. Ν. Φ. 390. #
Αριστοτέλους Βαλαωρίτου Λευκαδίου

Μνημόσυνα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μνημόσυνα.