7294. - Μηκρη ορμηνια για τα γράμματα κε ορθογραφηα της Ρομεηκης γλο- σας πάρα του γιατρού Γιάννη Βηλαρά. Ρ',κδοσις δευτέρα. Έν Ζακΰνθφ, Τυπογρα- φεϊον «ό Ζάκυνί)ος» Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1857. Εις 16, σ. ξδ'+ 16. Έν ταϊς τελευταίαις σ. 16 ποιήματα. Πρβλ. αριθ. 816. Ό Κουμανούδης (2,387), προφανώς έκ παραδρομής, αναγράφει τούτο έν έ'τει 1859. ΔΒΚ—. #
Γιάννη Βηλαρά

Μηκρηή ορμηνία για τα γράμματα κε ορθογραφήα της Ρομεηκής γλόσας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μηκρηή ορμηνία για τα γράμματα κε ορθογραφήα της Ρομεηκής γλόσας