7293. - Μέρος Α' Λογαριασμός τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ Κράτους διά το έτος 1856. Εις 4°ν, σ. ιε'+ 114. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1857. Τφ αϋτφ έτει: Μέρος Β' 'Απολογισμός τών εσόδων κα'ι εξόδων τής χρήσεως 1855. σ. ιζ' + 45. ΦΣΠ—. #

Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1856.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1856.