7292.-Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ Κράτους διά το έτος 1855. Εις 4°ν) ο. ιδ' -)- 99. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1857. ϊώ αύτώ έτει: Μέρος Β' 'Απολογισμό; τών εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1854. σ. ια'+ 37. ΦΣΠ—. #

Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1855

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους δια το έτος 1855