7291.-Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ Κράτους διά το έ'τος 1854. Εις 4°ν, σ. ιγ'+ 87. "Αλ'ευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1857. Τφ αντφ έ'τει: Μέρος Β' 'Απολογισμοί τών εσόδων και εξόδων της χρήσεως 18,">3. σ. ια' -f- 41. ΦΣΠ—. #

Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους διά το έτος 1854.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέρος Α' Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους διά το έτος 1854.