7288.-Λόγος τοΰ Καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας Φιλίππου Ίωάννου Διαδεχό- μενου την κατά το άκαδημαϊκόν έτος αηνζ'-η Πρυνανείαν τοΰ Πανεπιστημίου "Οθωνος. Είς 8»ν, α. 23. Τύποις Π. Α. Σακελλαρίου. ΓΕΝ. Per. 171. *
Φιλίππου Ίωάννου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος