7286. - Λόγος Περί των φαινομένων κατά καιρούς κομητών αστέρων κα'ι περί Συντέλειας. 1857 [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1857 Ό συγγραφεύς Ι. Π[απαδόπουλος]. Σερίφιος. Τΰποις Σοφ. Κ. Γκαρπολά. Εις 8°ν, α. 32. ΜΓ—. *
Ι.Π[απαδόπουλος]. Σερίφιος

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος