7285. - Λόγος περί τοΰ αποθανόντος Διονυσίου Σολομοΰ Ζακυνθίου ποιητοΰ συντεθείς υπό Π. Χιώτου Και εκφωνηθείς κατά το μνημοσυνον τοΰ μακαρίτου τφ 1857 Φεβρουαρίου 23. Έν Ζακΰνθω, Τυπογραφεϊον Ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφ- τάνη Διευθυνόμενον υπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1857. Εις 8<>ν, σ. 16. ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 237 Ν, ΓΕΝ. MGL. 868. #·
Π. Χιώτου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος