7282. - Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς έν τφ Ναφ τοΰ αγίου Νικολάου εν Νέοις Ψαροϊς Τη 21 'Ιουνίου, τελουμένου τοΰ υπέρ των έν Ψαροΐς πεσόντων μνημό- συνου. 'Υπό Μιλτιάδου Ι. Βρατσάνου φοιτητοΰ της Θεολογικής Σχολής. Έν Έρμου- πόλει, τΰποις Ν. Βαρβαρέσου. 1857 Εις 8°ν, σ. 16. Βιβλιοθήκη κ. Γ. Ι. Φουσάρα, έν 'Αθήναις. *
Μιλτιάδου Ι. Βρατσάνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος