7281.-Λόγος επιτάφιος εις τον κλεινόν τής νέας Ελλάδος ποιητήν Κόμητα Ίππότην Διονύσιον Σολομόν ύπό Θεοφύλου Φραγγοπούλου διδάκτορος τά νομικά.
Θεοφύλου Φραγγοπούλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος