7280.-Λόγος επιτάφιος εις τον διάσημον τής νέας Ελλάδος ποιητήν Κομ. Ίππ. Διονΰσιον Σολομόν ύπό Νικολ. Κατραμή ιερέως. Έν Ζακύνθω, Τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος, Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1857. Είς 8°ν, σ. 16. ΓΕΝ. MGL. 868. -*¦
Νικολ. Κατραμή

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος