7278.-Λόγος επικήδειος ε'ις τον ποιητήν της νέας Ελλάδος τον Κόμητα Διο- νΰσιον Σολωμόν, Εκφωνηθείς έν τφ ναφ της Μητροπόλεως κατά το τελεσθέν ύπό τοΰ Πανιερ. Μητροπολίτου και παντός τοΰ ίεροϋ κλήρου μνημοσυνον τών οκτώ τφ Σαββάτω της Τυρινής 16 Φεβρ. 1857. Ύπό τοΰ Ίερ. Κ. Στρατούλη, Διευι'ϊυντοΰ τοΰ Δευτερεύοντος Σχολείου Ζακύνθου. Τυποΰται δαπάνη και φιλοτιμώ συνδρομή τών Κυρ. Ζακυνθίων. Έν ΖακύνΟω, Τυπογραφεΐον δ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Διευθυ- νόμενον ύπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοπούλου. 1857. Είς 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. B.E.I. 476M, ΓΕΝ. MGL. 868, ΙΜΚ—. *
Κ. Στρατούλη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος