7276.-Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοϋ διευθυντοΰ Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου την 17 τοϋ Σεπτεμβρίου μηνός 1857 κατά την διανομήν τών βραβείων μετά τάς δη- μοσίας εξετάσεις τοϋ τετάρτου έτους τοΰ Παρθεναγωγείου. Κέρκυρα, Έν τφ Τυπογρα- φείω της Κυβερνήσεως. 1857. Εις 8»ν, σ. 11. IEEE 826, ΑΕΚ—. -*-
Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος