7275. - Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοϋ άρχιμ. Διονυσίου Κλεόπα, καθηγητού της Θεολογίας, Tfj 30 'Ιανουαρίου, 1857, εορτή των τριών 'Ιεραρχών, εν τφ ναφ της αγίας Ειρήνης, μνημόσυνου εν αΰτφ τελουμένου υπέρ τών άοιδίμων συνδρομητών και ευεργετών τοΰ Πανεπιστημίου "Οθωνος. Εις 8ον, σ. 13. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 187Μ. *
Διονυσίου Κλεόπα,

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος