7274.-Λόγος εκφωνηθείς τή θ' Μαρτίου αωνζ' έν 'Αθήναις κατά τήν έν τφ ναφ τής αγίας Ειρήνης τελετήν τής κηδείας Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ Πρεσβυτέ- ρου και Οικονόμου παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά. Άθήνησι, τυποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. 1857
Μιχαήλ Γ. Σχινά

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος