7273.-Λόγος εκφωνηθείς παρά τοϋ κ. Ίωάννου Τυπάλδου Κατά τήν εν τφ ναφ τών αγίων Πάντων πένθιμον τελετήν εις μνημοσυνον τοϋ Ζακυνθίου ποιητοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ. 'Εκδίδεται συνδρομή διαφόρων Ζακυνθίων, προς ους χαριζόμενος ό συγγραφεύς έχορήγησε τήν επί τούτου ά'δειαν. Έν Ζακϋνθφ, τυπογραφεΐον Ό Παρ- νασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Λιευθυνόμενον ύπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοπούλου. 1857. Εις 8°ν, σ. 15. ΕΒΕ. 1886», ΓΕΝ. MGL 868, ΔΒΚ—. *
Ίωάννου Τυπάλδου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος