7271. - Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν έπέτειον τελετήν τοϋ Βασιλικοϋ Πολυ- τεχνείου (τη κε' Νοεμβρίου 1856) επί τής κατά το ένδέκατον καλλιτεχνικόν έτος εκτά- σεως τών διαγωνισμών 'Υπό τοϋ Διευθυντοϋ Λυσάνδρου Καυταντζόγλου Άρχιτέκτο- νος, 'Εκ τών έν τη αλλοδαπή κατ' άξίαν 'Ακαδημαϊκών τής έν 'Ρώμη καλλιτεχνικής 'Ακαδημίας τοϋ 'Αγίου Λουκά, κτλ. κτλ. κτλ. Έν 'Αθήναις, τϋποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πύλη τής 'Αγοράς αριθ. 420.) 1857 Εις 8ον, σ. 39. Ό αυτός λόγος εξεδόθη κα'ι γαλλιστί κατά μετάφρασιν 1). Ν. έν Παρισίοις. ΕΒΕ. ΚΑΛΛ. 3!)3LG BB-, ΓΕΝ. Per. 424. *
Λυσάνδρου Καυταντζόγλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος