7270. - Λόγος εκφωνηθείς έν τφ Πανεπιστήμια) "Οθωνος, εντολή τής 'Ακα- δημαϊκής Συγκλήτου, 'Υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου, τακτικού Καθηγητού τής 'Ιστορίας, Κατά τήν 20 Μαΐου 1857, ήμέραν έπέτειον τών γενεθλίων τοϋ Μεγαλειοτάτου Βασι- λέως και τής ιδρύσεως τοϋ ανωτάτου εκείνου Εκπαιδευτηρίου. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1857. Εις 8ον, σ. 28. ΒΒ-, ΓΕΝ. Per. 176, ΔΒΠ. 23987. *
Κ. Παπαρρηγοπούλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος