7269.-Λόγος έκφωνη{)ει: εν τφ ελληνικφ σχολείω της Θεσσαλονίκης κατά την έναρξιν τών προφορικών εξετάσεων Τη 30 'Ιουνίου 1857 υπό Τοϋ Καθηγητού και Διευθυντού τοϋ Σχολείου Ν. Γ. Νικοκλέους. Τοΰτψ προσετέθη εν τφ τέλει ή Προσ- λαλιά τοϋ αύτοϋ κατά την τελετήν της διανομής τών βραβείων τη 7 'Ιουλίου, ό έλεγ- χος τών βραβευθέντων και έπαινεθέντων μαθητών και ή προσευχή τών μαθητών μετά τίνων ύμνων. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου της Αυγής. 1857 Εις 8ον, α. 40. ΔΒΠ. 13301. *
Ν. Γ. Νικοκλέους.

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος