7268. - Λόγος εκφωνηθείς εις την Μητρόπολιν Κέρκυρας Τη 10/22 Φεβρου- αρίου 1857. 'Υπό Άναστ. Ίππ. Τυπάλδου Ξυδιά. Εις 8ον, σ. 5 ά. ά. ΙΜΚ—. *
Άναστ. Ίππ. Τυπάλδου Ξυδιά.

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος