7267.-Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τή 25 Σεπτεμβρίου 1856 υπό τοϋ πρυ- τάνεως Ιωάννου 'Ολυμπίου κατά την έγκατάστασιν τών 'Ακαδημαϊκών αρχών Τοϋ Σχολαστικού έτους 1856-1857. Άθήνησιν εκ τοϋ βασιλικού τυπογραφείου. 1857. Κίς 8°·", σ. 30. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1472, ΓΕΝ. Per. 171, ΕΒΣ. Έκπ. 305.
Ιωάννου 'Ολυμπίου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος