7266. - Λόγος ΔΣ επιτάφιος εις τον θάνατον τοϋ μεγάλου ποιητοϋ τών "Ελ- λήνων Διονυσίου Σολομοϋ συνταχθείς υπό 'Αγγέλου Δ. Ζήζου τοϋ δικηγόρου και Εκφωνηθείς παρ' αΰτοϋ κατά την 23 Φεβρουαρίου τών 1857. Εις τον Θείον Ναόν τών 'Αγίων Πάντων, εις το πανένδοξον υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του συλλεί- τουργον. Έν Ζάκυνθο.), τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Διευθυνό- μενον υπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοπουλου. 1857. Εις Soy, α. 8. ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 1326Κ. *
Αγγέλου Δ. Ζήζου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος