7264.-Λόγοι έκφωνηθέντες κατά τάς δημοσίους εξετάσεις τοϋ εκπαιδευτηρίου Α. Σουρμελή από της ίδρύσδως αύτοϋ. Λόγος Εκφωνηθείς υπό τοϋ Διευθυντού την ήμέραν της ενάρξεως τών εξετάσεων, την 19 'Ιουλίου 1857. [έν τέλει:] Τυποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. Εις 8°ν, σ. 24. ΦΜ—. *
Α. Σουρμελή

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι