7263.-Λόγοι εις την 25 Μαρτίου τοϋ 1821, Έκφωνηθέντες έν τη 'Ιερά Μονή της "Αγ. Λαϋρης κατά την 25 Μαρτίου 1857, υπό "Αργυρίου Θ. Διαμαντοπού- λου και Νικήτα Ν. Σολιώτου. Έν Πάτραις 1857. τϋποις Μ. Γεωργιάδου. Εις 8<>ν, φ. 2 ά. ά. + σ. γ +· 24. ΓΕΝ. Κ. G. 423. *
Αργυρίου Θ. Διαμαντοπού-λου και Νικήτα Ν. Σολιώτου

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι