7260. - Λεξικόν έλληνικόν και ϊταλικόν, έμπεριέχον Πάσας τάς εις τά προ- εκδοθέντα Λεξικά λέξεις, τάς νεωστι εισαχθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και έπι- στημονικάς. τάς τοϋ Εμπορίου, τών Τεχνών, της Γεωργίας κτλ. και έν Παραρτήματι άπάσας τάς έν τφ Έμπωρίω, τφ Ναυτικφ και ταΐς λοιπαΐς Τέχναις έν χρήσει τουρ- κοφραγκικάς' και προσέτι Πίνακα τών κυριωτέρων εμπορικών πόλεων τοΰ κόσμου έκ τοϋ Ελληνικού εις τό Ίταλικόν, και τανάπαλιν επίσης δέ και τών κυρίων ονομάτων, ανδρών τε και γυναικών, τών δλως διαφερόντων κατά τε την προφοράν και την γραφήν. ΦιλοπονηΑέν και εκδοθέν ύπό Μ. II. Περίδου τοΰ Κρητός. Έκδοσις δευτέρα. Έν Έρμουπόλει, έκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου. 1857. Είς 8ον. α. ιε'+ 1 α. ά. + 735. Πρβλ. όριθ. 6253. ΛΟΒ. Λ 68/1. *
Μ. II. Περίδου τοΰ Κρητός.

Λεξικόν έλληνικόν και ιταλικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν έλληνικόν και ιταλικόν