7258. - Λεγένδρου Στοιχεία Γεωμετρίας. Μεταφρασθέντα ύπό τοΰ πλωτάρ- χου Γ. ΖωχΓ,οό. Άθήνησι, Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη της 'Αγοράς 'Αριθ. 420.) 1857. Εις 8»ν, ο. 303, μετά δώδεκα πινάκων, ΕΒΕ. ΜΑΘ. 660R καΐ 842». *
Λεγένδρου

Στοιχεία Γεωμετρίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία Γεωμετρίας.