7256. - Κρυγέρου τό μικρόν συντακτικόν της αττικής διαλέκτου. Ύπό Κων- σταντίνου Σ. ΒανΟ-ΟΛΟόλοο. Έν 'Αθήναις, τΰποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τη" δδψ Βΰσση 'Αριθ. 301). 1857. Εις 8<>ν μικρόν, φ. 2 β, Λ. + α. 200. ΕΒΕ. ΓΛ. 2058, ΠίΝ. Sc. L. 90.
Κρυγέρου

μικρόν συντακτικόν της αττικής διαλέκτου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. μικρόν συντακτικόν της αττικής διαλέκτου.