7252. - ΚλεΙς επιστημονική η των Καθημερινών φαινομένων έξήγησις υπό τοΰ Δ°; Ε. Κ. Βρεουέρος, κτλ. Μεθερμηνευθεΐσα έκ τής Βας Έπιθεωρηθείσης Εκδό- σεως τής Γαλλικής εις την ήμετέραν Γλώσσαν ύπό Π. Ι. Κ. - "Si quas res------non siteraus Ciceron» - Έν Σμύρνη έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Μαρκοπούλου (εντός τής Ευαγγελικής Σχολής αριθ. 17.) 1857. Εις 16»ν, σ. ις· + G40. ΕΒΕ. Φ. Ε. 328. #·
Ε. Κ. Βρεουέρος

Κλείς επιστημονική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κλείς επιστημονική