7251.-Κλαβίγιος, τραγιοδία εις πέντε πράξεις έκ των τοΰ Γκοέτε, μετάφρ. ύπό Λεωνίδα Καχέλλου. 'Αθήναι τΰποις Σοφ. Γκαρπολά 1857. Εις 8ον, α. 72. Κουμανοϋδης 2, 339. *
Γκοέτε,

Κλαβίγιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κλαβίγιος