7250. - Κατήχησις τής δρι'ίοδόξου χριστιανικής πίστεως συνοπτικώς εκτεθείσα ύπό τοΰ ίεροδιδασκάλου Κ. Τυπάλδου. Έν Ζακύνθορ, τυπογραφεϊον ό Ζάκυνθος Κων- σταντίνου Ρωσσολίμου. 1857. Εις 8·*, σ. 40. Legrimd 1930.
Κ. Τυπάλδου

Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατήχησις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως