7249. - Κάρολος Βρόσκης. Μυθιστόρημα Μ. Ε. Σκρίβου. Μεταφρασθέν έκ τοΰ γαλλικού Ύπό θ[εμιστοκλέοος] Ν. Φ[ίλαδελφέως]. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπο- γραφίας Χ. Ν. Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς αριθ. 420.) 1857. Εις 12ον, σ. '208. ΓΧ-, ΛΕΥ-.
Μ. Ε. Σκρίβου

Κάρολος Βρόσκης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κάρολος Βρόσκης