7248. - Κανονισμός τοϋ Καταστήματος τής 'Ασφαλιστικής, κτλ. Εταιρίας Ή 'Ομόνοια, [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία, Τυπογραφεϊον «Ή Κεφαλληνία» 1857. Εις 8ον, σ. 8. IEEE 8ό9. *

Κανονισμός του Καταστήματος της Ασφαλιστικής, κτλ. Εταιρίας Η Ομόνοια,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός του Καταστήματος της Ασφαλιστικής, κτλ. Εταιρίας Η Ομόνοια,