7247. - Κανονισμός τοΰ έν Έρμουπόλει Σΰρου 'Ελληνικού Παιδαγωγείου, συστάντος μεν τό 1849 αδεία τής Β. Κυβερνήσεως, Διευρυνόμενου δε ύπό Ιωάννου Ν. Βαλέττα. Έν Έρμουπόλει τύποις Ν. Βαρβαρέσου. ('Οδός πλατείας "Οθωνος). 1857. Εις 8<>ν, σ. κ;. ΙΜΚ—. -Η-
ΙωάννουΝ. Βαλέττα

Κανονισμός του εν Έρμουπόλει Σύρου Ελληνικού Παιδαγωγείου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός του εν Έρμουπόλει Σύρου Ελληνικού Παιδαγωγείου,