7246. - Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής των 'Ιεροσολύμων. Εκδοθείς κελεύσει τοϋ Μακαριωτάτου και Θειοτάτου Πατριάρχου των 'Ιεροσολύμων Κυρίου Κν- ρίου Κυρίλλου. Έν Ίεροσολΰμοις. Έκ τής τυπογραφίας τοΰ Παναγίου Τάφου, Διευ- ρυνόμενης ύπό Ι. Λαζαρίδου. 1857. Εις 8«ν, σ. 80. ΕΒΕ. ΓΙΛΙΔ. 326CE. *

Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής των 'Ιεροσολύμων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της Πατριαρχικής Σχολής των 'Ιεροσολύμων.