7245. - Κανονισμός της έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής της τοϋ Χριστού Μ. Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει έκ τής τοΰ Γένους Πατριαρχικής τυπογραφίας. 1857.

Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής