7243. -'Ιστορική περίληψις τοϋ Ίεροΰ Ευαγγελίου φιλοπονηθεΐσα Ύπο Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Θετταλομάγνητος. Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχο- λείων.— «Ερευνάτε-----περί έμοΰ*\ Ίωάν. Κεφ. Ε', λθ'. — Θεσσαλονίκη Τύποις και άναλώμασι Κ. Δαρζηλοβίτου. 1857. Είς 8"ν, σ. 64. Πρβλ. αριθ. 3333. ΕΒΣ. Θεολ. 194. *
Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Θετταλομάγνητος

Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορική περίληψις του Ιερού Ευαγγελίου