7242. -'Ιστορία τοΰ Σουλλίου και Πάργας ΙΙεριέχουσα την χρονολογίαν αυτών, τάς προς τους 'Οθωμανούς μάχας, κυρίως δε τάς προς τον Άλή Πασά Σα- τράπην της 'Ηπείρου. Συγγραφεΐσα παρά Χριστοφόρου Περραιβού υποστρατήγου δι- ηρημένη εις τόμους δύω. Τόμος Α'. Έν 'Αθήναις, τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (παρά τή όδφ Βύσση 'Αριθ. 301.) 1857. Είς 8°ν α. ιβ' + 2 ά. ά. + 180. Ό τόμος Β ύπ' αριθ. 7240. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3750, ΒΒ—. *
Χριστοφόρου Περραιβού

Ιστορία του Σουλλίου και Πάργας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του Σουλλίου και Πάργας