7240. -'Ιστορία σύντομος της Πάργας. Τόμος Β'. Έν 'Αθήναις. Τυποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα (παρά τη όδφ Βΰσση 'Αριθ. 301.) 1857. Είς 8ον, σ. 62. Περί τον Τόιιοιι Λ' πρβλ. αριθ. 7242. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 8750, ΒΒ—. -«¦
Χριστοφόρου Περραιβού

Ιστορία σύντομος της Πάργας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία σύντομος της Πάργας