7239. - "Ιεροδιακονικόν εν φ περιέχεται άπασα ή της Ίεροδιακονίας διάτα- ξις. "Εν τε τφ Μεγάλω Έσπερινφ, και τφ "Ορθρω, και ταΐς τρισ'ι Λειτουργίαις. Τα νϋν μετατυπωθέν, και μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ της Τυπογραφίας Θ. Διβιτζιάν. 1857. Εις 8<>ν, σ. 109 + 1 ά. ά. ΜΙΒ 2201. -Χ-

Ιεροδιακονικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιεροδιακονικόν