7238. - 'Ιερά Γεωγραφία. Μετά πίνακος της 'Αγίας Γης προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων υπό Δ. Πανταζή Κατ' εγκρισιν της 'Ιεράς Συνόδου της Εκ- κλησίας της Ελλάδος και τοϋ 'Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίας Έκ-
Δ. Πανταζή

Ιερά Γεωγραφία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιερά Γεωγραφία.