7237. - Θρηνωδία τοΰ Κυβερνήτου της Ελλάδος Ι. Α. Καποδιστρίου Συν- ταχθείσα κατά το 1831. Μετά αναλύσεως το 1856 'Υπό 'Ιωάννου Μαθαρίκου. Άθή- νησι, 1857. Εις 8°ν, σ. 2 α. ά.+ 34. ΕΒΕ. Ν.Φ. 774, IEEE 251. *
Ι. Α. Καποδιστρίου

Θρηνωδία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θρηνωδία