7235. - Θεμελίωσις τοΰ Βαρβακείου Λυκείου εν Ά{>ήναις. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1857. Εις 8°ν, σ. 19. 'Εν σ. 8- 17 περιέχει όμιλίαν τοΰ Κ. Άαωχίοο. ΓΕΝ. Κ. G. 82δ, ΙΜΚ—. *

Θεμελίωσις του Βαρβακείου Λυκείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεμελίωσις του Βαρβακείου Λυκείου