7232. Ή ξεστραβομάρα τών πεπαιδευμένων και στραβών της νήσου Παξών Πνευματικόν Καθάρσιον. "Οποιος είναι γραμματισμένος και δεν άδιάζει νά ξεστρα- βοΐ)ή να αγοράσχι πνευματικόν καθάρσιον νά ϊατρευθη διότι είναι πάντα φορτωμένος, πρέπει νά είναι άξιος γάιδαρος. Έν Κερκΰρΐί, τυπογραφεΐον Έρμης Α. Τερζάκη καί Θ. Ρωμαίου. 1857. Εις 8™, σ. 82. Συντάκτης ό 'Ιωάννης Άρώνης. ΛΕΥ—. -Η-
Ιωάννης Άρώνης

Πνευματικόν Καθάρσιον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πνευματικόν Καθάρσιον.